Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lí 11 có đáp án (Mới nhất 2023) (Đề 1)

  • 4606 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

Xem đáp án
Vật liệu không thể dùng làm nam châm là nhôm và hợp chất của nhôm ► D.

Câu 2:

Trong một nam châm điện, lõi của nam châm có thể dùng là

Xem đáp án
Trong một nam châm điện, lỏi của nam châm có thể dùng là sắt non ► B.

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm?

Xem đáp án

Nhận định không đúng về nam châm: Mọi nam châm khi nằm cân bằng thì trục đều trùng theo phương bắc nam ► A.


Câu 4:

Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 2 dây dẫn

Xem đáp án

Hai dây dây dẫn mang dòng điện đặt gần nhau và song song với nhau thì hút nhau ► A.


Câu 5:

Lực nào sau đây không phải lực từ?

Xem đáp án

Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng không phải lực từ ►A.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận