Hóa học 12 Bài tập về hiệu suất phản ứng este hóa có đáp án

  • 1879 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Đun 13,80 gam rượu etylic với một lượng dư axit axetic (có H2SO4 đặc làm xúc tác). Khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

Xem đáp án

C2H5OH + CH3COOH  CH3COOC2H5 + H2O

=> nC2H5OH phản ứng = neste sinh ra = 0,125 mol

=> hiệu suất phản ứng =  0,125.100/0,3 = 41,67%

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Đun nóng 6 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân cân bằng thì được 5,5 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

Xem đáp án

CH3COOH = 0,1 mol

n C2H5OH = 0,2 mol

C2H5OH + CH3COOH  CH3COOC2H5 + H2O

bd:(mol)      0,2              0,1

pu:(mol)      x                 x                           x

cb:(mol)      0,2−x          0,1−x                    x = 5,5/88 = 0,0625

Hiệu suất tính theo axit.

Hiệu suất:

H% = 0,0625/0,1.100 = 62,5%

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận