Trắc nghiệm Đại cương về polime có đáp án (Nhận biết)

  • 2764 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Polime là

Xem đáp án

Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên (xem lại lí thuyết đại cương polime)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn khái niệm đúng

Xem đáp án

Khái niệm đúng là: monome là các phân tử tạo nên từng mắt xích của polime (xem lại lí thuyết đại cương polime)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Polime nào dưới dây có nguồn gốc thiên nhiên?

Xem đáp án

Polime có nguồn gốc thiên nhiên là tơ tằm (xem lại lí thuyết đại cương polime)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp?

Xem đáp án

Tơ xenlulozơ axetat là tơ bán tổng hợp.

Sợi len, tơ tằm là tơ thiên nhiên.

Tơ nilon - 6,6 là tơ tổng hợp.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Polime có mạch phân nhánh là

Xem đáp án

Polime có mạch phân nhánh là glicogen (xem lại lí thuyết đại cương polime)

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận