Trắc nghiệm Ôn tập chương 5: Cảm ứng điện từ có đáp án (Thông hiểu)

  • 1948 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Một hình chữ nhật kích thước 3cm×4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=5.104T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông qua hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có từ thông qua diện tích hình chữ nhật: Φ=BScosα

+ Diện tích S của hình chữ nhật:

S=0,03.0,04=1,2.103m2

α=(n,B)=900300=600

Từ thông qua hình chữ nhật:

Φ=BScosα=5.104.1,2.103.cos600=3.107Wb


Câu 3:

Một hình vuông cạnh 5cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=4.104T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 106(Wb). Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến với hình vuông đó là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có từ thông qua diện tích hình chữ nhật: Φ=BScosα

+ Diện tích S của hình chữ nhật: S=0,052=2,5.103m2

+ Từ thông qua hình vuông: Φ=106Wb

cosα=ΦBS=1064.104.2,5.103=1α=00


Câu 4:

Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B=2.104T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

+ Góc α=(n,B)=900300=600

Từ thông ban đầu qua khung dây:

Φ=BScosα=2.104.20.104.cos600=2.107Wb

+ Suất điện động cảm ứng qua khung dây trong khoảng thời gian:

ec=NΔΦΔt=10.02.1070,01=2.104V=0,2mV


Câu 5:

Một thanh dây dẫn dài 30(cm) chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều có B=5.104T. Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh, vuông góc với vectơ cảm ứng từ và có độ lớn 5(m/s). Suất điện động cảm ứng trong thanh là:

Xem đáp án

Đáp án D

Suất điện động cảm ứng trong thanh: ec=Bvlsinθ với θ=v,B

Theo đề bài, ta có: B=5.104Tv=5m/sl=20cm=0,2mθ=900

ec=5.104.5.0,2.cos900=5.104V=0,5mV


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Khôi Trần
22:44 - 05/05/2022

Câu này sai đáp án nha bạn. Lời giải sử dụng l = 20cm mà đề cho l = 30cm

Khôi Trần
22:44 - 05/05/2022

Câu 5 í