Trắc nghiệm Sự ăn mòn kim loại có đáp án (Vận dụng)

  • 1767 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng

(b) Cho lá Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 và HNO3

(c) Cho lá Zn vào dung dịch HCl

(d) Để miếng gang ngoài không khí ẩm

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

Xem đáp án

Đáp án A

(a) Ăn mòn hóa học lúc đầu tạo thành Cu rồi sau đó có ăn mòn điện hóa

(b) Chỉ xảy ra ăn mòn hóa học

(c) Chỉ xảy ra ăn mòn hóa học

(d) Xảy ra ăn mòn điện hóa do xuất hiện cặp điện cực Fe-C, tiếp xúc trực tiếp với nhau và nhúng trong dd điện li là không khí ẩm

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là 2


Câu 3:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuCl2

(2) Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4.

(3) Cho chiếc đinh làm bằng thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng.

(4) Cho chiếc đinh làm bằng thép vào dung dịch H2SO4 loãng.

(5) Nhúng thanh đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(6) Nhúng thanh nhôm vào dung dịch H2SO4 loãng có hòa tan vài giọt CuSO4.

(7) Đốt hợp kim Al - Fe trong khí Cl2.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

Xem đáp án

Đáp án D

(1) xuất hiện ăn mòn điện hóa của 2 cặp điện cực Fe2+/Fe và Cu2+/Cu, tiếp xúc trực tiếp với nhau cùng nhúng trong dd điện li CuCl2

(2) xuất hiện ăn mòn điện hóa của 2 cặp điện cực Fe2+/Fe và Cu2+/Cu, tiếp xúc trực tiếp với nhau cùng nhúng trong dd điện li CuSO4

(3) không xuất hiện ăn mòn điện hóa vì thiếu điều kiện nhúng trong dd chất điện li

(4) xuất hiện ăn mòn điện hóa của 2 cặp điện cực Fe-C, tiếp xúc trực tiếp với nhau cùng nhúng trong dd điện li H2SO4

(5) không xuất hiện ăn mòn điện hóa vì không có cặp điện cực khác nhau về bản chất (Cu+2Fe3+2Fe2++Cu2+)

(6) xuất hiện ăn mòn điện hóa của 2 cặp điện cực Al3+/ Al và Cu2+/Cu, tiếp xúc trực tiếp với nhau và cùng nhúng trong dd điện li H2SO4

(7) không xuất hiện vì thiếu điều kiện cùng nhúng trong dd chất điện li

=> có 4 thí nghiệm xuất hiện ăn mòn điện hóa học


Câu 4:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho lá kim loại Fe vào dung dịch CuSO4.

(2) Cho lá kim loại Al vào dung dịch HNO3 loãng, nguội.

(3) Đốt cháy dây Mg trong khí Cl2.

(4) Cho lá kim loại Fe vào dung dịch CuSO4 và H2SO4 loãng.

(5) Cho thanh Cu nhúng vào dung dịch AgNO3.

(6) Cho thanh Cu nhúng vào dung dịch Fe(NO3)3.

Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa học là

Xem đáp án

Đáp án C

(1) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Kim loại Cu bám trực tiếp vào lá Fe tạo thành cặp điện cực Fe-Cu, cùng nhúng trong dd điện li

→ có xảy ra ăn mòn điện hóa

(2) Không có cặp điện cực

→ không xảy ra ăn mòn điện hóa

(3) Không có cặp điện cực

→ không xảy ra ăn mòn điện hóa

(4) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Kim loại Cu bám trực tiếp vào lá Fe tạo thành cặp điện cực Fe-Cu, cùng nhúng trong dd điện li

→ có xảy ra ăn mòn điện hóa

(5) Cu+2AgNO3Cu(NO3)2+2Ag

Kim loại Ag bám trực tiếp vào thanh Cu tạo thành cặp điện cực Cu-Ag, cùng nhúng trong dd điện li

→ có xảy ra ăn mòn điện hóa

(6) Cu+2Fe(NO3)3Cu(NO3)2+2Fe(NO3)2

Không có cặp điện cực

→ không xảy ra ăn mòn điện hóa

Vậy có 3 thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa: (1) (4) (5)


Câu 5:

Cho các hợp kim sau: Al-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Cu-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe bị ăn mòn sau là

Xem đáp án

Đáp án A

Trong hợp kim Fe bị ăn mòn sau thì Fe phải có tính khử yếu hơn

Tính khử của các kim loại được sắp xếp theo chiều giảm dần : Al>Zn > Fe > Ni > Cu

→ Hợp kim Al- Fe (I) và Zn-Fe (II) thì Fe bị ăn mòn sau.

→ Hợp kim Cu-Fe (IV) thì Fe bị ăn mòn trước.

Đối với cặp hợp kim Fe-C (III), anot là Fe, catot là C → Fe bị ăn mòn trước

→ Có 2 cặp hợp kim mà Fe đều bị ăn mòn là I, II


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận