Trắc nghiệm Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động có đáp án (Thông hiểu)

  • 2702 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Một thanh dẫn điện dài 1m, chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,4T với vận tốc 2m/s và làm với B một góc 300. Dùng dây có điện trở không đáng kể nối hai đầu thanh với một điện trở R=2Ω thành một mạch kín. Tính cường độ dòng điện qua điện trở?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

+ Suất điện động cảm ứng trong thanh là: eC=Blvsinθ=0,4.1.2.sin300=0,4V

Cường độ dòng điện trong mạch: Ic=ecR=0,42=0,2A

Ta có cường độ dòng điện trong mạch cũng chính là cường độ dòng điện qua điện trở và bằng 0,2A


Câu 4:

Một thanh dẫn điện dài 80cm, chuyển động vuông góc trong từ trường đều với vận tốc 2m/s. Biết cảm ứng từ có độ lớn B=0,4T. Dùng dây dẫn có điện trở không đáng kể nối hai đầu thanh với một điện trở R=0,8Ω thành mạch kín thì cường độ dòng điện qua điện trở bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

+ Suất điện động cảm ứng trong thanh là: eC=Blvsinθ=0,4.0,8.2.sin900=0,64V

Cường độ dòng điện trong mạch: Ic=ecR=0,640,8=0,8A

Ta có cường độ dòng điện trong mạch cũng chính là cường độ dòng điện qua điện trở


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận