Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác

  • 325 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y = 2023tan2024 2x là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Biểu thức 2023tan20242x có nghĩa khi cos2x ≠ 0, tức là 2xπ2+kπk.

Hay xπ4+kπ2k.

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là: D=\π4+kπ2|k.


Câu 2:

Hàm số y = cot2a + 2cosa + 3 có tập xác định là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Biểu thức cot2a + 2cosa + 3 có nghĩa khi sin2a ≠ 0, tức là 2akπk.

Hay akπ2k.

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D=\kπ2|k.


Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = 2cotx + sin3x là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: B

Biểu thức y = 2cotx + sin3x có nghĩa khi sinx ≠ 0, tức là xkπk.

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D=\kπ|k.


Câu 4:

Tập xác định của hàm số y=tanx+2π3 

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: C

Biểu thức tanx+2π3 có nghĩa khi cosx+2π3, tức là x+2π3π2+kπk hay xπ6+kπk.

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D=\π6+kπ|k.


Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=1sin2xcos2x 

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Ta có: y=1sin2xcos2x=1cos2x   (công thức góc nhân đôi)

Do đó, biểu thức 1sin2xcos2x có nghĩa khi cos2x ≠ 0, tức là 2xπ2+kπ,k.

Hay xπ4+kπ2k.

Vậy tập xác định của hàm số đã cho là D=\π4+kπ2|k.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận