Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 30 (có đáp án) : Các dạng bài tập thấu kính

  • 3094 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 2dp  và cách thấu kính một khoảng 25cm. Khoảng cách từ ảnh A’B’ đến AB là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có:

+ Tiêu cự của thấu kính: f=1D=12=0,5m=50cm

1f=1d+1d'd'=dfdf=25.502550=50cm

+ Khoảng cách vật ảnh: L=d+d'=2550=25cm


Câu 2:

Ảnh S’ của điểm sáng S được đặt như hình là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

+ Kẻ tia tới SI bất kì

+ Kẻ trục phụ song song với SI

+ Qua F’  kẻ đường vuông góc với trục chính, cắt trục phụ tại tiêu điểm phụ Fp'

+ Tia tới song song với trục phụ thì tia ló qua tiêu điểm phụ nên tia ló qua I và Fp', tia ló này cắt trục chính tại S. S’ là ảnh cần xác định


Câu 4:

 xy là trục chính của thấu kính, AB là vật thật, A’B’ là ảnh:

Hãy cho biết A’B’ là ảnh gì?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có: AB và A’B’ cùng chiều => ảnh và vật trái tính chất.

Vì AB là vật thật => ảnh A’B’ là ảnh ảo


Câu 5:

xy là trục chính của thấu kính, AB là vật thật, A’B’ là ảnh:

Thấu kính thuộc loại nào và vật được đặt bên trái hay bên phải thấu kính theo hướng vào của mắt ta?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta có, ảnh A’B’ lớn hơn vật AB nên thấu kính là thấu kính hội tụ

+ Xác định vị trí vật:

Vì điểm vật, điểm ảnh, quang tâm thẳng hàng => nối BB’ thì cắt trục chính xy tại O.

Qua O dựng thấu kính hội tụ.

Từ B kẻ tia tới BI // xy thì tia ló qua I có đường kéo dài qua B’ cắt trục chính tại F’. Lấy F đối xứng với F’ qua O.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận