Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 34 (có đáp án) : Kính thiên văn

  • 1700 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một kính thiên văn, vật kính có tiêu cự f1=1m , thị kính có ghi 10x. Khi ngắm chừng vô cực, khoảng cách giữa hai kính là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có:

+ Tiêu cự của vật kính:f1=1m

Tiêu cự của thị kính: 10x=25f2f2=2510=2,5cm=0,025m

+ Khoảng cách giữa hai kính khi ngắm chừng ở vô cực là:

O1O2=f1+f2=1+0,025=1,025m=102,5cm


Câu 2:

Một kính thiên văn, vật kính có tiêu cự f1=1m , thị kính có ghi 5x. Khi ngắm chừng vô cực, khoảng cách giữa hai kính là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có:

+ Tiêu cự của vật kính: f1=1m

+ Thị kính có ghi 5x 5=25f2f2=255=5cm=0,05m

+ Khoảng cách giữa hai kính khi ngắm chừng ở vô cực là:

O1O2=f1+f2=1+0,05=1,05m=105cm


Câu 3:

Một kính thiên văn có số bội giác vô cực là 100. Khoảng cách hai kính là 505cm . Tiêu cự vật kính và thị kính tương ứng là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Theo đề bài, ta có

G=f1f2=100O1O2=f1+f2=505f1=500cmf2=5cm


Câu 4:

Một kính thiên văn có số bội giác vô cực là 250. Khoảng cách hai kính là 650cm . Tiêu cự vật kính và thị kính tương ứng là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Theo đề bài, ta có: 

G=f1f2=250O1O2=f1+f2=1004f1=1000cmf2=4cm


Câu 5:

Một kính thiên văn khi được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực thì khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 100cm , độ bội giác của kính là 24. Tiêu cự của vật kính và thị kính bằng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Độ dài quang học của kính thiên văn: δ=f1+f2

Độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực: G=f1f2

Vậy ta có:

f1+f2=100f1f2=24f1=96cmf2=4cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận