Trắc nghiệm Vật Lí 11 Bài 6 (có đáp án): Tụ điện

  • 2938 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tụ điện là?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Tụ điện là hệ 2 vật dẫn đặt gần nhau nhưng không tiếp xúc với nhau được ngăn cách nhau bằng một môi trường cách điện


Câu 2:

Tụ điện là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta có: Tụ điện là hệ 2 vật dẫn đặt gần nhau nhưng không tiếp xúc với nhau được ngăn cách nhau bằng một môi trường cách điện


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

A, B, C- đúng

D - sai vì: Hiệu điện thế giới hạn là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai bản tụ điện mà lớp điện môi của tụ điện chưa bị đánh thủng


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

A – sai vì: Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau nhưng không tiếp xúc với nhau. Mỗi vật đó gọi là một bản tụ.

B – sai vì: Tụ điện phẳng là hai bản kim loại đặt song song và đối diện nhau.

C - đúng

D - sai vì: Hiệu điện thế giới hạn là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai bản tụ điện mà lớp điện môi của tụ điện chưa bị đánh thủng


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

A, C, D- đúng

B - sai vì: Hiệu điện thế giới hạn là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai bản tụ điện mà lớp điện môi của tụ điện chưa bị đánh thủng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận