Trắc nghiệm Vật liệu polime có đáp án (Thông hiểu)

  • 2088 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Xem đáp án

A. Poli (etylen terephatalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng giữa etylenglicol và axit terephatalat

nHO-CH2-CH2-OH + nHOOC-C6H4-COOH t°,p,xt (-O-CH2-CH2-O-OC-C6H4-CO-)n +nH2O

B. Poli (metyl metacrylat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp metyl metacrylat

C. Poli stiren được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ stiren

D. Poli cacrilo nitrin được điều chế bằng phản ứng trùng hợp nitrin

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Polime X được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas là: poli(metyl metacrylat).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Polime được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án

Polime được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng là nilon-6,6

Phương trình hóa học điều chế:

nNH2[CH2]6NH2 + nHOOC[CH2]4COOH t°,p,xt (-NH[CH2]6NH−CO[CH2]4CO−)n+2nH2O

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng là

Xem đáp án

A. loại tơ tằm là polime thiên nhiên, cao su điều chế bằng pư trùng hợp

B. loại Thủy tinh plexiglas và tơ nitron điều chế bằng pư trùng hợp

C. thỏa mãn tất cả các polime điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

D. loại tơ visco là tơ bán tổng hợp

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Poli(etylen-terephtalat) được tạo thành từ phản ứng đồng trùng ngưng giữa etylen glicol với

Xem đáp án

Poli(etylen-terephtalat) là tơ lapsan. Phương trình hóa học điều chế:

nHOOC−C6H4−COOH + nHO−CH2−CH2−OH t°,p,xt (−CO−C6H4−CO−O−CH2−CH2−O−)n+2nH2O

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận