Trắc nghiệm Vật liệu polime có đáp án (Vận dụng)

  • 1656 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A. đúng

Đáp án B. sai, tơ visco và tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ nhân tạo.

Đáp án C. sai, tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit ađipic

Đáp án D. sai, polietilen và poli (vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng hợp

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Polime được sử dụng làm chất dẻo là

Xem đáp án

- Poli(metyl metacrylat) được dùng làm chất dẻo.

- Poli(hexametylen adipamit) (nilon-6,6); Poli(acrilonitrin) được dùng làm tơ sợi.

- Poliisopren được dùng làm cao su.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?

Xem đáp án

Tơ nitron thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét

Tơ nilon - 6,6 dùng để dệt vải may mặc, vải lót săm lốp xe, dệt bít tất, bện làm dây cáp, dây dù, đan lưới..

Tơ lapsan dùng để dệt vải may mặc

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Khi trùng ngưng a gam axit ԑ-aminocaproic (H = 80%) thu được m gam tơ capron và 14,4 gam H2O. Giá trị của m là

Xem đáp án

PTHH: nH2N-[CH2]5-COOH → (-NH-[CH2]5-CO-)n + nH2O

nH2O = 0,8 mol → nmắt xích polime = 0,8 mol

→ mpolime = mmắt xích polime = 0,8.113 = 90,4 gam

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận