Trắc nghiệm Vật lý 11 Các đề kiểm tra học kì có đáp án (đề số 1)

  • 3753 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Có thể áp dụng định luật Cu – lông cho tương tác nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Nội dung định luật bảo toàn điện tích là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Nhận xét nào sau đây về tụ điện là không đúng?

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận