100 câu trắc nghiệm Amin-Amino Axit-Protein cơ bản (P3)

  • 6304 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

X là một α – aminoaxit no chỉ chứa một nhóm  - NH2 và 1 nhóm – COOH. Cho 28,48 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 40,16 gam muối. Tên gọi của X là:

Xem đáp án

Đáp án C.

Áp dụng bảo toàn khối lượng hay tăng giảm khối lượng đều được:

mHCl + mamin = mmuối à nHCl = 0,32 mol à MX = 28,48 : 0,32 = 89

X là NH2CH(CH3)COOH.


Câu 4:

Ở 900C, độ tan của anilin là 6,4 gam. Nếu cho 212,8 gam dung dịch anilin bão hòa ở nhiệt độ trên tác dụng với dung dịch HCl dư thì số gam muối có trong dung dịch thu được gần với giá trị nào sau đây nhất?

Xem đáp án

Đáp án C.

Độ tan của anilin là 6,4 gam có nghĩa là 100 gam dung môi hòa tan được 6,4 gam anilin

à 106,4 gam dung dịch có 6,4 gam anilin.

Vậy 212,8 gam dung dịch có 12,8 gam anilin.

à nanilin = 0,138 mol

PTHH: C6H5NH2 + HCl à C6H5NH3Cl

à mmuối  17,82 gam


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận