100 câu trắc nghiệm Amin-Amino Axit-Protein cơ bản (P4)

  • 6267 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Các chất X, Y, Z có cùng CTPT C2HxO2N. X tác dụng được cả với HCl và Na2O. Y tác dụng được với H mới sinh tạo ra Y1. Y1 tác dụng với H2SO4 tạo ra muối Y2. Y2 tác dụng với NaOH tái tạo lại Y1. Z tác dụng với NaOH tạo ra một muối và khí NH3. CTCT đúng của X, Y, Z là:

Xem đáp án

Đáp án D

X là:  H2NCH2COOH

            H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH

            2H2NCH2COOH + Na2O → 2H2NCH2COONa + H2O

Y là: CH3CH2NO2:

            CH3CH2NO2 +[H] CH3CH2NH2 (Y1)

            CH3CH2NH2 + H2SO4 → CH3CH2NH3HSO4 (Y2)

            CH3CH2NH3HSO4 + 2NaOH → CH3CH2NH2 + Na2SO4 + H2O

Z là CH3COONH4:   CH3COONH4 + NaOH → CH3COONa + NH3 + H2O


Câu 2:

Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Đáp án D

X làm mất màu Br2 X chứa nối đôi C=C   X là CH2=CHCOONH4 (Amoni acrylat) CH2=CHCOONH4 + Br2 →  CH2BrCHBrCOONH4


Câu 4:

Axit glutamic (HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH) là chất

Xem đáp án

Đáp án  C

Trong phân tử axit glutamic HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH có chứa -COOH (tính axit) và nhóm - NH2 (tính bazơ)

Axit glutamic là chất có tính lưỡng tính.


Câu 5:

Ứng với công thức C3H7O2N có bao nhiêu đồng phân amino axit ?

Xem đáp án

Đáp án  A

Các đồng phân amino axit có thể có là:

CH3CH(NH2)COOH ; H2NCH2CH2COOH ;

Có 2 đồng phân


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận