100 câu trắc nghiệm Amin-Amino Axit-Protein cơ bản (P5)

  • 6303 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Có bao nhiêu loại tripeptit chứa 3 loại gốc aminoaxit khác nhau ?

Xem đáp án

Đáp án A

Có 3 loại gốc aminoaxit khác nhau thì số đồng phân peptit sẽ là 3! = 6 → Đáp án đúng là đáp án A


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án B      

B sai, protein hình sợi không tan trong nước, protein hình cầu tan trong nước tạo thành dung dịch keo. Còn ở trong nước nóng, protein đông tụ tách ra khỏi dung dịch


Câu 3:

Thuốc thử cần dùng để phân biệt các dung dịch riêng biệt mất nhãn : glucozơ, glixerol, alanylglyxylvalin, anđehit axetic, ancol etylic là

Xem đáp án

Đáp án A

Sử dụng Cu(OH)2/dung dịch NaOH.


Câu 4:

Thủy phân octapetit mạch hở X: Gly-Phe-Tyr-Lys-Gly-Phe-Tyr-Ala thì thu được tối đa bao nhiêu tripeptit có chứa Gly ?

Xem đáp án

Đáp án B

Gly-Phe-Tyr-Lys-Gly-Phe-Tyr-Ala có thể thủy phân ra các tripeptit có chứa Gly là Gly-Phe-Tyr, Tyr-Lys-Gly, Lys-Gly-Phe → Có 3 sản phẩm.


Câu 5:

Thuỷ phân hoàn toàn 1,0 mol hợp chất:

H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NH-CH(CH3)-COOH thì thu được nhiều nhất bao nhiêu mol α-amino axit ?

Xem đáp án

Đáp án D

Thủy phân hoàn toàn sẽ thu được:2 mol Alanin, 1 mol Glyxin, 1 mol Phenylalanin và 1 mol amino axit không phải là α-amino axit


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận