100 câu trắc nghiệm Amin-Amino Axit-Protein cơ bản (P1)

  • 12315 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Xem đáp án

Đáp án C.

Bậc của amin thường được tính bằng số gốc hiđrocacbon liên kết với nguyên tử N.

Metylamin: CH3NH2

Trimetylamin: (CH3)3N

Đimetylamin: (CH3)2NH

Phenylamin: C6H5NH2


Câu 2:

Chất nào sau đây là amin no, đơn chức, mạch hở?

Xem đáp án

Đáp án B.

Công thức amin no, đơn chức, mạch hở là CnH2n+3N.


Câu 3:

Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

Xem đáp án

Đáp án B.

Chất làm quỳ tím chuyển sang màu xanh thì phải có tính bazơ, ví dụ như các amin, hidroxit của kim loại kiềm, kiềm thổ (Ca, Ba) và các amino axit có số nhóm –NH2 > -COOH...


Câu 4:

Anilin có công thức phân tử là?

Xem đáp án

Đáp án A.

Anilin có công thức phân tử là C65NH2 (Nhóm NH2 đính trực tiếp vào vòng benzen).


Câu 5:

Hãy cho biết có bao nhiêu amin bậc 1 có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C7H9N?

Xem đáp án

Đáp án B.

Chỉ có 4 công thức là CH3C6H4NH2 (3 đồng phân o-, p-, m-), C6H5CH2NH2.


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hoàng Thị Mai

L

9 tháng trước

Lê Quỳnh

Bình luận


Bình luận