100 câu trắc nghiệm Mắt - Các dụng cụ quang nâng cao (P1)

  • 12350 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 15cm và giới hạn nhìn rõ là 35cm. Độ tụ của kính phải đeo sát mắt là:

Xem đáp án

Đáp án: B

HD Giải:

OCV = 15 + 35 = 50 cm = 0,5m.

Kính đeo sát mắt nên:

fk = - OCv = - 0,5 m

Một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 15cm và giới hạn nhìn rõ là 35cm (ảnh 1)


Câu 5:

Một người nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm đến 2m. Để sửa tật người này cận đeo sát mắt kính có độ tụ:

Xem đáp án

Đáp án: C

HD Giải:

Kính đeo sát mắt nên:

fk = - OCv = - 2 m

Một người nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm đến 2m. Để sửa tật người này cận đeo sát (ảnh 1)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Tài
20:26 - 03/06/2020

2 ý giong nhau