15 Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Chương 1 Vật Lí 11 cực hay có đáp án

  • 4273 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Vecto cường độ điện trường tại điểm A và điểm B trong điện trường của điện tích Q là EA và EB. Gọi r là khoảng cách từ A đến Q. Để EA có cùng phương, ngược chiều với EB và có độ lớn EA=4EB thì khoảng cách giữa A và B là

Xem đáp án

Đáp án: A

Để EA có cùng phương, ngược chiều với EB thì A và B phải nằm trên cùng một đường thẳng đi qua Q, ở hai phía khác nhau của Q.

Theo công thức:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Vậy khoảng cách giữa A và B là:


Câu 2:

Một điện tích điểm q đặt tại điểm O. Hai điểm M,N nằm cùng một đường sức điện (theo thứ tự O,M,N) có ON = 3MN. Vecto cường độ điện trường tại M và N có:

Xem đáp án

Đáp án: C

Hai điểm M, N nằm trên cùng một đường sức (theo thứ tự O, M, N) có ON = 3MN. Véctơ cường độ điện trường tại M và N có cùng phương, cùng chiều Theo công thức:Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án


Câu 3:

Hai quả cầu nhỏ giống nhau có điện tích dương q1 và q2, đặt cách nhau một khoảng r đẩy nhau với lực có độ lớn F0. Sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc rồi đặt cách nhau khoảng r chúng sẽ:

Xem đáp án

Đáp án: C

Lúc đầu: Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án , sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc rồi lại đặt cách nhau khoảng r, điện tích của hai quả cầu vẫn cùng dấu, có độ lớn Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án . Lực đẩy giữa hai quả cầu có độ lớn:

 Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si:

 Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án


Câu 4:

Cho hai điện tích q1=18.10-8C và q2=2.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 20cm. Vị trí của điểm M trên đường thẳng AB, có cường độ điện trường bằng 0

Xem đáp án

Đáp án: B

Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 11 có đáp án

q1>0; q2>0 nên M phải nằm trong đoạn AB

Ta có:


Câu 5:

Một hạt mang điện tích dương từ điểm A đến điểm B trên một đường sức của một điện trường đều chỉ do tác dụng của lực điện trường thì động năng của hạt tăng. Chọn nhận xét đúng:

Xem đáp án

Lực điện trường tác dụng lên hạt mang điện tích dương F=qE cùng phương, cùng chiều E , có tác dụng làm điện tích chuyển động theo chiều đường sức điện ⇒ chiều đường sức điện từ A đến B.

Động năng của hạt mang điện tăng, theo định lí biến thiên động năng:

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận