(2023) Đề thi thử Lịch SửTHPT Lê Hồng Phong, Thanh Hóa có đáp án

  • 5037 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Quân đội đồng minh các nước vào nước ta sau năm 1945 theo thoả thuận của Hội nghị Potxdam là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung trật tự hai cực Ianta.

Cách giải:

Quân đội đồng minh các nước vào nước ta sau năm 1945 theo thoả thuận của Hội nghị Potxdam là quân Anh và quân Trung Hoa Dân quốc.

Chọn B.


Câu 2:

Sau cách mạng tháng Tám 1945, chúng ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù, trong đó nguy hiểm nhất là

Xem đáp án

Phương pháp: Giải thích.

Cách giải:

Sau cách mạng tháng Tám 1945, chúng ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù, trong đó nguy hiểm nhất là thực dân Pháp vì âm mưu của chúng là cướp nước ta một lần nữa.

Chọn C.


Câu 3:

Tính chất nhân dân của cuộc kháng chiến chống Pháp biểu hiện ở điểm nào?

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích

Cách giải:

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của chúng ta mang tính nhân dân: vì toàn dân kháng chiến, toàn dân đánh giặc, trong đó lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Đường lối này xuất phát từ truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta, từ mục đích của cuộc kháng chiến, từ quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” của chủ nghĩa Mác-Lê nin, từ tư tưởng “chiến tranh nhân dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và từ chủ trương “kháng chiến toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh…”. Muốn phát huy sức mạnh của toàn dân kháng chiến phải đánh lâu dài, muốn có lực lượng đánh lâu dài phải huy động lực lượng toàn dân. Có lực lượng toàn dân tham gia mới thực hiện được kháng chiến toàn diện và tự lực cánh sinh.

Chọn D.


Câu 4:

Thành tựu lớn nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Liên Xô.

Cách giải:

Thành tựu lớn nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới.

Chọn C

Câu 5:

Sự khác nhau cơ bản trong Luận cương chính trị (10/1930) và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) là ở việc xác định

Xem đáp án

Phương pháp: So sánh.

Cách giải:

Sự khác nhau cơ bản trong Luận cương chính trị (10/1930) và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) là ở việc xác định nhiệm vụ và lực lượng của cách mạng Việt Nam.

*Cương lĩnh chính trị:

Nhiệm vụ: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa pháp và bọn phong kiến; làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; lập ra chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông.

Về lực lượng cách mạng: mọi giai cấp tầng lớp xã hội: Công nhân, nông dân, tri thức, tiểu địa chủ,…. Đứng về phía cách mạng

* Luận cương chính trị:

Nhiệm vụ: Đánh đổ phong kiến, thực hành cách mạng ruộng đất triệt để và đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, làm cho đông Dương hoàn toàn độc lập.

Về lực lượng cách mạng: Giai cấp công nhân là lực lượng chính của cách mạng, vừa là lực lượng lãnh đạo cách mạng.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận