(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 14)

  • 627 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phong trào Cần vương ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Từ năm 1978, nước nào sau đây ở châu Á tiến hành cải cách đất nước?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Một trong những nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh (1969-1973) của đế quốc Mĩ được triển khai với

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Trong nửa sau thế kỉ XX, ở Đông Nam Á, nước nào sau đây tham gia sáng lập tổ chức ASEAN?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận