(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 15)

  • 647 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam, cuộc khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ trong bối cảnh nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây thực hiện chiến lược “Cam kết và mở rộng”?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Việc sáp nhập và hợp nhất các công ti thành tập đoàn lớn trên thế giới trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay nhằm mục đích nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Kế hoạch nào sau đây được đế quốc Mĩ đề ra nhằm thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Năm 1950, quốc gia nào sau đây ở châu Á tuyên bố độc lập, thành lập nước cộng hoà?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận