(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 17)

  • 594 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng biện pháp nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Trong những năm 90 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây có tốc độ phát triển kinh tế cao nhất thế giới?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mĩ được triển khai với

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Trong nửa sau thế kỉ XX, ở Đông Nam Á, nhân dân nước nào đã đánh bại cuộc xâm lược của thực dân Anh?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận