(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 22)

  • 506 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong những năm 90 của thế kỉ XX, tổ chức nào dưới đây là liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Một trong những chiến thắng của nhân dân Việt Nam trong năm 1965 là trận

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Năm 1975, nhân dân Việt Nam giành thắng lợi quân sự ở

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Một trong những biện pháp nhằm phát triển hậu phương kháng chiến trong những năm 1951 - 1953 ở Việt Nam là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Năm 1945, nước nào dưới đây tuyên bố độc lập?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận