(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 23)

  • 439 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chi bộ cộng sản được thành lập vào tháng 3-1929 ở Việt Nam có hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Một trong những mục đích của thực dân Pháp trong chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 ở Việt Nam là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam có ý nghĩa nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Năm 1968, quân dân miền Nam Việt Nam mở

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Nội dung nào sau đây là hoạt động của Phan Châu Trinh?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận