(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 27)

  • 588 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), nhiều nước Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) ở Đông Dương, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Phong trào cách mạng nào sau đây lần đầu khẳng định quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng Đông Dương?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Tháng 1-1950, quốc gia nào dưới đây ở châu Á tuyên bố độc lập?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng vì một trong những cơ sở nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 tuần trước

Trần Hoài Phương 10a5

2 tuần trước

đỗ thị huyền trang

Bình luận


Bình luận