(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 32)

  • 576 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cuộc khởi nghĩa nào sau đây là lớn nhất của nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Một trong những hạn chế của xu thế toàn cầu hóa (diễn ra từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX) là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Nội dung nào sau đây là hoàn cảnh của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960)?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thực dân Anh đã tiếp tục xâm lược quốc gia ở châu Á nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận