(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 6)

  • 1168 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cuộc khởi nghĩa nào sau đây nằm trong phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Từ năm 1960 đến năm 1973, nền kinh tế Nhật Bản bước vào giai đoạn nào say đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phải là tác động của xu thế toàn cầu hóa những năm 80 của thế kỉ XX?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Một trong những chiến thuật mới nào sau đây được đế quốc Mĩ sử dụng phổ biến trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á đã tiến hành đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận