(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử sở GD&ĐT Vĩnh Phúc lần 1 (có đáp án)

  • 952 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Năm 1967, sự kiện nào sau đây diễn ra ở khu vực Đông Nam Á?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, trang 31.

Cách giải:

Năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời.

Chọn D.


Câu 2:

Về chính trị, chính quyền Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) đã thực hiện chính sách nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung phong trào cách mạng 1930 - 1931.

Cách giải:

Về chính trị, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930 - 1931) đã thực hiện chính sách thành lập các đổi tự vệ đỏ.

Chọn B.


Câu 3:

Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, trang 66.

Cách giải:

* Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX:

- Do đòi hỏi của cuộc sống và của sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

- Do sự bùng nổ dân số, sự vơi cạn tài nguyên thiên nhiên, do nhu cầu của chiến tranh…

- Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật lần thứ nhất là tiền đề thúc đẩy cách mạng khoa học - kỹ thuật lần II và

cách mạng công nghệ bùng nổ.

Chọn A.


Câu 4:

Về đối ngoại, từ năm 1945 đến năm 1991, Mĩ đạt được kết quả nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

Nhận xét.

Cách giải:

Về đối ngoại, từ năm 1945 đến năm 1991, Mĩ đạt được một số kết quả sau:

- Góp phần đưa đến sự suy yếu và sụp đổ của hệ thống XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

- Lôi kéo nhiều quốc gia đồng minh phụ thuộc vào Mĩ, đặc biệt là các nước Tây Âu, có ảnh hưởng ở Tây Âu.

- Mĩ cũng có sự ảnh hưởng ở châu Á và Mĩ Latinh thông qua việc tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới.

Chọn B.


Câu 5:

Đầu thập kỉ 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung Tây Âu.

Cách giải:

Đến thập niên 70 của thế kỉ XX, trên thế giới hình thành 3 trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới là: Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản.

Chọn A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận