(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử sở Hà Tỉnh - Huyện Cẩm Xuyên lần 1 (có đáp án)

  • 1130 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Quốc gia nào sau đây chủ trương giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945)?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, trang 11.

Cách giải:

Liên Xô chủ trương giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945).

Chọn A.


Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919), tư sản Việt Nam có hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, trang 80.

Cách giải:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919), tư sản Việt Nam có hoạt động đòi tự do kinh doanh.

Chọn B.


Câu 3:

Trong giai đoạn 1936 – 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đã phát động quần chúng tổ chức phong trào nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, trang 100.

Cách giải:

Trong giai đoạn 1936 – 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đã phát động quần chúng tổ chức phong trào Đông Dương đại hội.

Chọn B.


Câu 4:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945), các nước Tây Âu chủ trương liên minh chặt chẽ với nước nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, trang 48 - 49.

Cách giải:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945), các nước Tây Âu chủ trương liên minh chặt chẽ với nước Mĩ.

Chọn D.


Câu 5:

Trong những năm 1945 – 1954, quốc gia nào sau đây phải chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp?

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, trang 27 - 28.

Cách giải:7

Trong những năm 1945 – 1954, Campuchia phải chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp.

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận