Lực từ tác dụng lên dòng điện

  • 1915 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Một đoạn dòng điện nằm song song với đường sức từ và có chiều ngược với chiều của đường sức từ. Gọi F là lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đó thì

Xem đáp án

Đáp án B

Góc giữa dòng điện và véc tơ cảm ứng từ bằng 0, suy ra F=0.


Câu 2:

Phát biểu nào sai ? Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn MN có dòng điện chạy qua đặt vuông góc với đường sức từ sẽ thay đổi khi

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có F=BIl.sinα 

Khi dòng điện và từ trường đồng thời đổi chiều thì F không đổi.


Câu 3:

Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn MN có dòng điện chạy qua đặt cùng phương với đường sức từ

Xem đáp án

Đáp án D

Góc giữa cường độ dòng điện và véc tơ cường độ cảm ứng từ bằng 0, suy ra F=0.


Câu 4:

Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua có hướng hợp với hướng của dòng điện góc α

Xem đáp án

Đáp án B

Từ công thức F=BIlsinα, F cực đại khi sinα=1 hay α=π2


Câu 5:

Một đoạn dây dẫn thẳng dài 5 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ. Dòng điện qua dây có có cường độ 0,75 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-3 N. Xác định cảm ứng từ của từ trường ?

Xem đáp án

Đáp án A

Đoạn dây vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ nên góc giữa dòng điện và véc - tơ cảm ứng từ bằng  

Ta có: B=FIlsinα=3.1030,75.0,05.sin90°=0,08  T


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận