7 Câu trắc nghiệm luyện tập tính chất hóa học của crom và hợp chất của crom có đáp án

  • 1690 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Đáp án C

Nhận xét C sai vì Cr2O3 tan trong dung dịch kiềm đặc


Câu 4:

Giữa các ion CrO42-  và ion Cr2O72- có sự chuyển hoá cho nhau theo cân bằng hoá học sau 

Cr2O72-+H2O2CrO42-+2H++ Oxit

Nếu thêm dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì sẽ có hiện tượng

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận