Bài tập Cacbohidrat có lời giải chi tiết (mức độ nhận biết - P3)

  • 3122 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thuốc thử nhận biết tinh bột là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân :

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Chất có công thức phân tử C6H12O6 có thể gọi là :

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng :

Xem đáp án

Đáp án B

A sai. Saccarozo không có phản ứng tráng bạc

B. Đúng

C. Sai. Sản phẩm thu được là Glucozo

D. Tinh bột chỉ hòa tan tốt trong nước nóng tạo hồ tinh bột


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận