Bài tập Cacbohidrat có lời giải chi tiết (mức độ nhận biết - P1)

  • 3119 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chất nào là monosaccarit?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Cho biết chất nào sau đây thuộc hợp chất monosaccarit?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Chất nào dưới đây là monosaccarit?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Chất nào dưới đây không có phản ứng thủy phân?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Xem đáp án

Đáp án C

A là monosaccarit

B và D là polisaccarit

C là đisaccarit


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận