Bài tập đốt cháy peptit có đáp án

  • 1828 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn x mol một peptit X mạch hở, được tạo thành từ amino axit no Y chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH thu được b mol CO2 và c mol H2O. Biết b – c = 3,5x. Số liên kết peptit trong X là

Xem đáp án

Công thức của X là H-(HNCH(R)CO)n-OH : x mol

Quy đổi X gồm CONH: nx mol;  CH2: y mol;  H2O: x mol

Bảo toàn C: nCO2 = nx + y = b

Bảo toàn H: nH2O = 0,5nx + x + y = c

Theo giả thiết: b - c = 3,5x => nx + y – (0,5nx + x + y) = 3,5x => n = 9

=> Số liên kết peptit = số mắt xích peptit - 1 = n – 1 = 8

Đáp án cần chọn là: B

Chú ý

Quên số liên kết peptit = số mắt xích – 1 => chọn nhầm A


Câu 2:

Khi thủy phân hoàn toàn 0,2 mol đipeptit mạch hở X chỉ thu được glyxin. Đốt cháy hoàn toàn lượng glyxin thu được, lấy sản phẩm cho lội từ từ qua nước vôi trong dư tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án

Glyxin: C2H5O2N  X: 2C2H5O2N  H2O  C4H8O3N2

Đốt cháy lượng glyxin sinh ra số mol CO2 bằng đốt cháy đipeptit X

nCO2  = 0,2.2.2 = 0,8 mol

nCaCO3  = 0,8 mol  m = 80 gam

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

X là một tripeptit được tạo thành từ một amino axit no, mạch hở có một nhóm COOH và một nhóm NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần 2,025 mol O2 thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, N2 Công thức của amino axit tạo nên X là

Xem đáp án

Quy đổi X gồm CONH: 0,3.3 = 0,9 mol;  CH2: y mol;  H2O: 0,3 mol

Bảo toàn C: nCO2 = nCONH + nCH2 = 0,9 + y

Bảo toàn H: nH2O = 0,5nCONH + nCH2 + nH2O = 0,75 + y

Bảo toàn O: nO trong peptit + 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O  

=> 0,9 + 0,3 + 2.2,025 = 2.(0,9 + y) + 0,75 + y =>  y = 0,9

=> số C trong X = nCO2 / nX = 0,9 + 0,9 / 0,3 = 6

Vì X là tripeptit => X được tạo ra từ a.a có 2C

=> CTPT: C2H5O2N

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo ra từ một loại amino axit no, mạch hở có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, và N2 trong đó tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội qua dung dịch nước vôi trong dư thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án

Quy đổi Y gồm CONH: 0,1.3 = 0,3 mol;  CH2: y mol;  H2O: 0,1 mol

Bảo toàn C: nCO2 = nCONH + nCH2 = 0,3 + y

Bảo toàn H: nH2O = 0,5.nCONH + nCH2 + nH2O = 0,25 + y

=> mCO2 + mH2O = 44.0,3 + y + 18.0,25 + y = 54,9 => y = 0,6

=> số C trong Y = (0,3 + 0,6) / 0,1 = 9

Vì Y là tripeptit => số C của a.a tạo ra X và Y = 3

X là đipeptit => số C trong X = 2.3 = 6

=> nCO2­ = 6.nX  = 6.0,2 = 1,2 mol => nCaCO3 = 1,2 mol

=> m = 120 gam

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Thuỷ phân hoàn toàn m gam một pentapeptit mạch hở M thu được hỗn hợp gồm hai amino axit X1, X2 (đều no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH). Đốt cháy toàn bộ lượng  ở trên cần dùng vừa đủ 0,1275 mol O2, chỉ thu được N2, H2O và 0,11 mol CO2. Giá trị của m là

Xem đáp án

Gọi công thức chung của hai amino axit X1, X2 là CnH2n+1O2N x mol

Đốt cháy amino axit X1, X2 thu được: nH2O  nCO2 = 0,5.na.a => nH2O = 0,11 + 0,5x

Bảo toàn O: nO trong a.a + 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O

=> 2x + 2.0,1275 = 2.0,11 + 0,11 + 0,5x => x = 0,05

=> số C trung bình = 0,11 / 0,05 = 2,2

→ công thức chung của hai amino axit là C2,2H5,4O2N

 1 M + 4H2O  H+ 5CnH2n+1O2N

   nC2,2H5,4O2N=  0,112,2 = 0,05 mol   nH2O 1 =45nC2,2H5,4O2N    = 0,04 mol

Bảo toàn khối lượng: mM = mC2,2H5,4O2N    mH2O1= 0,05.77,8  0,04.18 = 3,17 gam

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận