Bài tập Kim loại Kiềm, Kiềm thổ, Nhôm có giải chi tiết (mức độ vận dụng - P3)

  • 5306 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol NaAlO2. Số mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Tỷ số của x/y có giá trị là

 

Xem đáp án

Giải thích: 

+ Tại V = 300 ml:

nHCl = nNaOH + nNaAlO2 => 0,3 = x + y (1)

+ Tại V = 525 ml:

nHCl = nNaOH + nNaAlO2 + 3(nNaAlO2 – n↓) => 0,525 = x + y + 3(y-0,15) (2)

Giải hệ (1) và (2) => x = 0,075; y = 0,225

=> x:y = 0,075:0,225 = 1/3

Đáp án A


Câu 2:

Cho 38,04 gam hỗn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 9,408 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 12,5 và dung dịch chứa 25,65 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị của m là

Xem đáp án

Giải thích: 

n khí = 0,42 mol

nMgCl2 = 0,27 mol

CO2:    44                    23                    0,23

                        25                    =

H2:       2                      19                    0,19

Quy đổi hỗn hợp đầu về: Ca (x mol), Mg (0,27 mol), C (0,23 mol), O (y mol)

m hỗn hợp = 40x+0,27.24+0,23.12+16y = 38,04 (1)

BT e: 2nCa + 2nMg + 4nC = 2nO + 2nH2 => 2x + 0,27.2 + 0,23.4 = 2y + 0,19.2 (2)

Giải (1) và (2) => x = 0,36; y = 0,9

=> mCaCl2 = 0,36.111 = 39,96 gam

Đáp án A


Câu 3:

Cho sơ đồ chuyển hóa: M +HCl  X+NH3+H2OYt0ZdpncM

Cho biết M là kim loại. Nhận định nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Giải thích: 

M là kim loại Al

A.C.D đúng

B. Sai vì AlCl3 không tác dụng được với HCl

Đáp án B


Câu 4:

Cho hỗn hợp Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2 vào nước dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,96 lít H2(đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

Xem đáp án

Giải thích: 

Đặt nNa = x mol, nAl = 2x mol

Na + H2O → NaOH + 0,5H2

x                       x           0,5x

Al + OH- + H2O → AlO2- + 1,5H2

x ←   x                              1,5x

=> 0,5x + 1,5x = nH2 = 0,4 => x = 0,2 => m = mAl dư = 27(2x – x) = 5,4 gam

Đáp án D


Câu 5:

Cho a gam hỗn hợp gồm Ba và Al (có cùng số mol) tác dụng với H2O, thu được dung dịch X và 1,12 lít H2 (đktc). Cho X phản ứng với 75 ml dung dịch HCl 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án

Giải thích: 

nBa = nAl = x mol

nOH- = 2nBa(OH)2 = 2x

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

x                          x          x

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2

x →   0,5x →                           0,5x    →1,5x

=> x+1,5x = 0,05 => x = 0,02 mol

Dung dịch sau phản ứng gồm: Ba(OH)2 dư (0,01 mol) và Ba(AlO2)2 (0,01 mol)

nH+ = 0,075 mol

H+ + OH- → H2O

0,02←0,02

H+ + AlO2- + H2O → Al(OH)3

0,02←0,02→                    0,02

3H+ + Al(OH)3 → Al3+ + 3H2O

0,035→7/600

mAl(OH)3 = (0,02 – 7/600).78 = 0,65 gam

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận