Bài tập Kim loại Kiềm, Kiềm thổ, Nhôm có giải chi tiết (mức độ vận dụng - P4)

  • 5305 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 250 ml dung dịch NaOH 2M tác dụng với 150 ml dung dịch AlCl3 1M sau phản ứng thu được m g kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án

Giải thích:

nNaOH = 0,25.2 = 0,5 mol

nAlCl3 = 0,15 mol

PTHH :

                               3NaOH   +   AlCl3   3NaCl  +  Al(OH)3

 Trước phản ứng :   0,5 mol       0,15 mol

Sau phản ứng :        0,05 mol                                        0,15 mol

                              NaOH     +   Al (OH)3 → NaAlO2 + H2O

Trước phản ứng :  0,05 mol      0,15 mol

Sau phản ứng :         0                   0,1 mol

→ m = 0,1 .78 =7,8 g

Đáp án D


Câu 2:

Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH 0,1M vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 a M và Al2(SO4)3 b M. Đồ thị dưới đây mô tả sự phụ thuốc của số mol kết tùa Al(OH)3 vào số mol NaOH đã dùng

Tỉ số a/b gần với giá trị nào sau đây

Xem đáp án

Giải thích: 

Dung dịch hỗn hợp chứa H+ : 0,6 a mol

                                        Al3+ : 0,6b mol

                                       SO42- : 0,3a +0,9b mol

Khi cho dung dịch NaOH vào thì

H+ + OH- → H2O

Al3+  + 3OH- → Al(OH)3

Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

Tại thời điểm số mol NaOH là 2,4 b thì số mol Al(OH)3 là (2,4b -0,6a)  : 3

Thời điểm NaOH : 1,4 a thì số mol Al(OH)3 là : 0,6b – (1,4a- 0,6a– 0,6b.3)

→ (2,4b -0,6a)  : 3 = 0,6b – (1,4a- 0,6a– 0,6b.3) → a : b = 2,67

Đáp án D


Câu 3:

Cho m gam hỗn hợp Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và 1,35 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

Xem đáp án

Giải thích: 

Rắn không tan là Al dư => mAl dư = 1,35 (g)

nH2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)

Gọi số mol Na = số mol Al pư = a (mol)

BT e ta có: nNa + 3nAl = 2nH2 => a + 3a = 2. 0,1

=> a = 0,05 (mol)

=> m = mNa + mAl pư + mAl dư = 0,05.23 + 0,05.27 + 1,35 = 3,85 (g)

Đáp án B


Câu 5:

Nung nóng 46,6 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng hoàn toàn. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 600 ml dung dịch NaOH 0,5M (loãng).Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl.Giá trị của a là

Xem đáp án

Giải thích: 

Do cả Cr và Cr2O3 đều không tác dụng với kiềm loãng nên chỉ có Al và Al2O3 phản ứng với NaOH loãng

nNaOH = nAl = 0,3 mol

=> mCr2O3 = 23,3 – 0,3.27 = 15,2 (g) => nCr2O3 = 0,1 mol

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận