Bài tập Polime có lời giải chi tiết (mức độ thông hiểu, vận dụng - P1)

  • 1459 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng

Xem đáp án

Đáp án A

 A. sai vì tơ tằm và len là polipeptit có khả năng thủy phân trong kiềm

B. đúng

C. đúng

D.  đúng


Câu 2:

Trong các polime sau : polietilen, poli vinyl colrua, nilon - 6,6 ; tơ nitron, cao su buna S, poli phenol- fomandehit, tơ visco, poli metyl metacrylat. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án

Đáp án A

Polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là :  polietilen, poli vinyl colrua, tơ nitron, cao su buna S, poli metyl metacrylat


Câu 3:

Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

Xem đáp án

Đáp án A

Tơ visco là tơ bán tổng hợp ( tơ nhân tạo) ; tơ nilon 6- 6 và tơ nitron thuộc tơ tổng hợp còn tơ tằm thuộc tơ thiên nhiên


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận