Bài tập Polime có lời giải chi tiết (mức độ thông hiểu, vận dụng - P2)

  • 1622 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Polime có cấu trúc mạng không gian ( mạng lưới) là:

Xem đáp án

Đáp án D

PE và PVC có mạch polime không phân nhánh

Amilopectin là polime có cấu trúc phân nhánh

nhựa baketit có cấu trúc mạng lưới không gian.


Câu 2:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo (tơ bán tổng hợp)?

Xem đáp án

Đáp án D

Tơ tằm và bông là tơ thiên nhiên

Tơ nilon – 6,6 là tơ tổng hợp

Tơ visco là tơ bán tổng hợp.


Câu 3:

Có các phát biểu sau:

(1) Thủy tinh hữu cơ có cấu trúc mạch polime phân nhánh.

(2) Sục C2H4 vào dung dịch KMnO4 có xuất hiện kết tủa

(3) Muối phenylamoni clorua tan tốt trong nước.

(4) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong môi trường NH3 tạo ra Ag.

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án

Đáp án A

(1) Sai vì thủy tinh hữu cơ là polime không phân nhánh

(2) Đúng vì có phản ứng sau: 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

(3) Đúng

(4) Sai vì glucozo bị oxi hóa bởi AgNO3 trong môi trường NH3 tạo ra Ag

Các phát biểu đúng là: (2); (3)


Câu 4:

Cho các câu sau:

(1) PVC là chất vô định hình.

(2) Keo hồ tinh bột được tạo ra bằng cách hòa tan tinh bột trong nước.

(3) Poli(metyl metacrylat) có đặc tính trong suốt, cho ánh sáng truyền qua.

(4) Tơ lapsan được tạo ra do phương pháp trùng hợp.

(5) Vật liệu compozit có độ bền, độ nhịu nhiệt tốt hơn polime thành phần.

(6) Cao su thiên nhiên không dẫn điện, có thể tan trong xăng, benzen và có tính dẻo.

(7) Tơ nitron bền và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may áo ấm.

Số nhận định không đúng là :

Xem đáp án

Đáp án B

Có 3 nhận định không đúng: (2), (4), (6).

(2) Keo hồ tinh bột được tạo ra bằng cách hòa tan tinh bột trong nước.

Khi nấu tinh bột thì mới thành hồ tinh bột được (cần phải có nhiệt độ)

(4) Tơ lapsan được tạo ta từ phản ứng trùng ngưng.

(6) Cao su thiên nhiên không dẫn điện, có thể tan trong benzen, trong xăng và có tính dẻo.

Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi.


Câu 5:

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phàn ứng trùng ngưng

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận