Bài tập Toán 7 chương 1: Tiên đề Ơ-Clit vể đường thẳng song song

  • 2182 lượt xem

  • 11 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Cho tam giác ABC. Gọi d là đường thẳng đi qua A và song song với BC.

a) Nếu vẽ qua A đường thẳng xy sao cho ( hình vẽ) thì xy có trùng với d không, tại sao?

b) Nếu vẽ qua A đường thẳng xy sao cho thì xy có trùng với d không?

Xem đáp án »

a) Có xy // BC (có hai góc so le trong bằng nhau), mà d // BC nên theo tiên đề Ơ-clit  suy ra xy trùng với BC.

b) xy có thể trùng với d hoặc không ( xy trùng với d khi ΔABC ABC^=ACB^ )


Câu 5:

Cho hình vẽ bên biết a // b và A1^  =50°.Tính số đo các góc còn lại trong hình vẽ.

Xem đáp án »

A1^ và A2^ là hai góc kề bù nên A1^+A2^=180°

A2^=180°A1^=180°50°=130°B3^=B1^=A3^=A1^=50°B4^=B2^=A4^=A2^=130°.


Câu 6:

Cho hình vẽ bên biết n // m và M1^    N1^  =  50°.

Tính M2^  và N2^

Xem đáp án »

Ta có M1^    N1^  =  50°  (đề bài)      (1)

Lại có n // m nên M1^  +  N1^  =  180°  (2) (hai góc trong cùng phía)

Từ (1) và (2)  2M1^=230°M1^=115°.

Từ (1) có N1^=115°50°=65°.

Do n // m nên :N2^=M1^=115°(hai góc so le trong).

N1^=M2^=65°(hai góc so le trong)


Câu 7:

Cho hình vẽ bên biết a // b và A1^  +  A2^  +  A3^  =  310°.

a) Tính A1^

b) So sánh A2^ và B4^

Xem đáp án »

a) Ta có: A1^  +  A2^  +  A3^  =  310°A2^  +  A3^  =  180°( hai góc kề bù)

do đó A1^=310°180°=130°.

b) Ta có: B2^=A2^ (hai góc đồng vị);  B2^=B4^  (hai góc đối đỉnh).

Suy ra A2^=B4^


Câu 8:

Tính số đo x trong hình sau

a. b. 

Xem đáp án »

a) Có M^=N^=65°, mà M^;N^là hai góc nằm ở vị trí so le trong nên m // n

Vì m // n nên  Q^+NPQ^=180°(hai góc trong cùng phía) 110°+x=180°

b)  EMN^+MNF^=120°+60°=180° mà hai góc đó ở vị trí trong cùng phía nên a // b.

Vì a // b nên x = 90o (hai góc so le trong)


Câu 9:

Cho hình vẽ.

Biết mMd'^  =  2dNn^ và mm’ //  nn’.

Tính mMd^  và dNn'^

Xem đáp án »

Có mm’ // nn’ nên mMd'^  +dNn^=180° (hai góc trong cùng phía)

Lại có: mMd'^  =  2dNn^ nên 2dNn^  +dNn^=180°

3dNn^  =180°dNn^=60°

Vì mm’ //  nn’ nên mMd^=dNn^=60°  (hai góc đồng vị)

dNn'^+dNn^=180° ( hai góc kề bù) nên dNn'^=180°dNn^=180°60°=120°


Câu 10:

Trên hình vẽ bên biết MN // PQ // OE và M^=45°,P^  =130°. Tính MOP^

Xem đáp án »

Vì MN // OE nên OMN^=MOE^=45°  (hai góc so le trong)

PQ // OE nên OPQ^+POE^=180° ( hai góc trong cùng phía)

OPQ^=130° do đó POE^=180°130°=50°

Vậy MOP^=MOE^+EOP^=45°+50°=95°


Câu 11:

Cho hình vẽ, biết AB //CD. Chứng tỏ: EAB  ^  +  ECD^  +  AEC^  =  360°

Xem đáp án »

Kẻ Ex // AB // CD.

Vì AB // Ex nên EAB  ^+E1^=180°  ( hai góc trong cùng phía)

Vì CD // Ex nên ECD  ^+E2^=180° ( hai góc trong cùng phía)

EAB  ^+E1^+ECD  ^+E2^=180°+180°

Mà E1^+E2^=AEC^. Vậy EAB  ^  +  ECD^  +  AEC^  =  360°


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận