Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit (mức độ thông hiểu - P3)

  • 4908 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Giải thích: 

A, B, D đúng

C. Sai vì sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo là muối của axit béo và glixerol

Đáp án C


Câu 4:

Cho CH3COOC2H5 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là:

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án D


Câu 5:

Este đa chức, mạch hở X có công thức C6H8O4 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm một muối của một axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Giải thích: 

Dựa vào đề bài X có thể là: CH3OOC-CH=CH-COOCH3; CH2=C(COOCH3)2

A. S. X không hòa tan Cu(OH)2

B. Đ

C. S

D. S

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Bàng Khánh Linh

Bình luận


Bình luận