Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit (mức độ thông hiểu - P1)

  • 4910 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Số este có công thức phân tử C5H10O2 có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là?

Xem đáp án

Giải thích:

Este dạng HCOOR' tham gia phản ứng tráng gương:

HCOO–CH2–CH2–CH2–CH3

HCOO–CH(CH3)–CH2–CH3

HCOO–CH2–CH(CH3)2

HCOO–C(CH3)3

Đáp án B


Câu 4:

Etyl axetat không tác dụng với?

Xem đáp án

Giải thích: Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Bàng Khánh Linh

Bình luận


Bình luận