Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit (mức độ thông hiểu - P4)

  • 4424 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este X thỏa mãn tính chất trên là:

Xem đáp án

Giải thích: 

Các công thức cấu tạo của X thỏa mãn là:

HCOOC=C-C

HCOOC-C=C

HCOOC(C)=C

C-COOC=C

Đáp án A


Câu 2:

Cho este đa chức X có CTPT là C6H10O4 tác dụng với dung dịch NaOH thu đươc sản phẩm gồm 1 muối của axit cacbonxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Số CTCT phù hợp của X là

Xem đáp án

Giải thích: 

X là este của axit cacboxylic hai chức hoặc của ancol no hai chức.

TH1 : X là este của 2 chức và 1 ancol đơn chức

Các CTCT là : CH3 – OOC- CH2- CH2- COOCH3

                CH3-CH(COOCH3)2

                CH3 CH2– OOC - COO- CH2CH3

TH2 : X là este của ancol 2 chức và este đơn chức :

         CH3 COO – CH2- CH2 - OOCCH3

           CH3 COO – CH( CH3 )- OOCCH3

Đáp án D


Câu 3:

Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được là

Xem đáp án

Giải thích: 

nCH3COONa = nCH3COOC2H5 = 8,8/88 = 0,1 mol => mCH3COONa = 0,1.82 = 8,2 gam

Đáp án C


Câu 4:

Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

Xem đáp án

Giải thích:

CH3COOC6H5+2NaOH→CH3COONa+C6H5ONa+H2O

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Bàng Khánh Linh

Bình luận


Bình luận