Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit (mức độ thông hiểu - P2)

  • 4425 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu không đúng là?

Xem đáp án

Giải thích: 

Dầu ăn là chất béo còn dầu bôi trơn là các hiđrocacbon no => B sai

Đáp án B


Câu 2:

Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y ( chỉ chứa C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Este E là ?

Xem đáp án

Giải thích: 

E là CH3COOC2H5. X là C2H5OH còn Y là CH3COOH

Đáp án C


Câu 3:

Cho các chất sau: (1) CH3COOC2H5; (2) CH2=CHCOOCH3; (3) C6H5COOCH=CH2; (4) CH2=C(CH3)OCOCH3; (5) C6H5OCOCH3; (6) CH3COOCH2C6H5.

Hãy cho biết chất nào khi cho tác dụng với NaOH đun nóng không thu được ancol

Xem đáp án

Giải thích: 

Không thu được ancol  => Este của phenol hoặc este tạo ra andehit ( có nối đôi cạnh nhóm COO )

CH2=C(CH3)OCOCH3    =  CH3COOC(CH3)=CH2

C6H5OCOCH3   = CH3COOC6H5

Lưu ý  CH3COOCH2C6H5. + NaOH => C6H5CH2–OH là ancol thơm chứ không phải phenol

RCOOCH=CH2–R’ + NaOH → RCOONa + R’–CH2–CHO

Đáp án D


Câu 4:

Este nào sau đây có công thức phân tử C4H6O2? 

Xem đáp án

Giải thích:

CH3COOCH=CH2

Đáp án B


Câu 5:

Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este X thỏa mãn tính chất trên là

Xem đáp án

Giải thích: 

Thu được sản phẩm tráng bạc  => este có dạng : HCOOR hoặc  RCOOCH=CH–R1( tạo ra andehit )

HCOOCH2–CH=CH2

HCOOCH=CH–CH3

HCOOC(CH3)=CH2

CH3COOCH=CH2

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Bàng Khánh Linh

Bình luận


Bình luận