Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit (mức độ vận dụng - P1)

  • 8684 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat. Đốt cháy 3,08 gam X thu được 2,16 gam H2O. Thành phần % về khối lượng vinyl axetat trong X là?

Xem đáp án

Giải thích: 

Phương pháp:  Qui đổi, bảo toàn khối lượng

Hướng dẫn giải:

Vinyl axetat C4H6O2 (a mol)

Metyl axetat và etyl fomat có cùng công thức C3H6O2 (b mol)

mX = 86a + 74b = 3,08

n­ = 3a + 3b = 0,12

=> a = 0,01 và b = 0,03

=> %nC4H6O2 = 25% và %mC4H6O2 = 27,92%

Đáp án A


Câu 2:

Đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là?

Xem đáp án

Giải thích: 

Chất rắn khan gồm RCOONa (0,2 mol) và NaOH dư (0,07 mol)

m rắn = 0,2 . (R + 67) + 0,07 . 40 = 19,2 =>R = 15: - CH3

X là CH3COOC2H5

Đáp án A


Câu 3:

Khi cho chất béo X phản ứng với dung dịch Br2 thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol Br2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O và V lít CO2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là?

Xem đáp án

Giải thích: 

Br2 chỉ tác dụng với liên kết bội trong gốc axit nên độ không no của gốc axit = 4

=> Độ không no của X = 4 + 3 = 7

=> nX = (nH2O - nCO2) / (1 - 7)

=> nCO2 = 6nX + nH2O

=> V = 22,4(6a + b)

Đáp án D


Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn 89 gam chất béo bằng dung dịch NaOH để điều chế xà phòng thu được 9,2 gam glixerol. Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng. Khối lượng xà phòng thu được là?

Xem đáp án

Giải thích: 

nC3H5(OH)3 = 0,1

=> nNaOH = 0,3

Bảo toàn khối lượng => mRCOONa = 91,8

=> mXà phòng = 91,8/60% = 153 gam

Đáp án A


Câu 5:

Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là:

Xem đáp án

Giải thích: 

CnH2nO2 + (1,5n – 1)O2 -> nCO2 + nH2O

Có : nO2 = nCO2

=> 1,5n – 1 = n => n = 2

Este là C2H4O2 : HCOOCH3 (metyl fomat)

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận