Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit (mức độ vận dụng - P2)

  • 9181 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M đun nóng. Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là:

Xem đáp án

Giải thích: 

2 este này có cùng phân tử khối bằng 74

=> n este = 22,2: 74= 0,3 (mol)

nNaOH  = n este  = 0,3 (mol) => VNaOH = 0,3: 1= 0,3(l) = 300 (ml)

Đáp án B


Câu 2:

Cho m gam este E phản ứng hết với 150 ml NaOH 1M. Để trung hòa dung dịch thu được dùng 60 ml HCl 0,5M. Cô cận dung dịch sau khi trung hòa được 11,475 gam hỗn hợp hai muối khan; 4,68 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức liên tiếp. Công thức cấu tạo thu gọn của este E và giá trị m là:

Xem đáp án

Giải thích: 

nNaOH = 0,15mol

nHCl = 0,03mol

m muối hữu cơ = 11,475 – 0,03 . 58,5 = 9,72g

n este = 0,12 mol

=> M trung bình muối = 81

M trung bình ancol = 39

m = 9,72 + 4,68 – 0,12 . 40 = 9,6g

Đáp án B


Câu 3:

Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

Xem đáp án

Giải thích: 

CH3COOC2H5 + NaOH -> CH3COONa + C2H5OH

(Mol)  0,1             0,04   ->    0,04

Vậy chất rắn sau phản ứng chỉ gồm 0,04 mol CH3COONa

=> m = 3,28g

Đáp án A


Câu 4:

Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4g chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là

Xem đáp án

Giải thích: 

nCO2 = 0,2 mol ; nH2O = 0,2 mol

Bảo toàn nguyên tố : nC = 0,2 ; nH = 0,4

=> mX = mC + mH + mO => nO = 0,1 mol

=> nC : nH : nO = 0,2 : 0,4 : 0,1 = 2 : 4 : 1

Vì X + NaOH tạo muối axit hữu cơ => X là este

=> C4H8O2.

TQ : RCOOR’ + NaOH -> RCOONa + R’OH

Vì : mmuối > meste => MR’ < MNa = 23 => R’ là CH3-

Vậy este là : C2H5COOCH3 (metyl propionat)

Đáp án A


Câu 5:

Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là

Xem đáp án

Giải thích: 

RCOOR’ + NaOH -> RCOONa + R’OH

  0,1 <-      0,1 mol

=> M = 60g => chỉ có thể là HCOOCH3

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận