Bài tập trắc nghiệm Este - Lipit (mức độ vận dụng - P3)

  • 9182 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đun nóng một este đơn chức có phân tử khối là 100 với dung dịch NaOH, thu được hợp chất có nhánh X và ancol Y. Cho hơi Y qua CuO đốt nóng rồi hấp thụ sản phẩm vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được dung dịch Z. Thêm H2SO4 loãng vào Z thì thu được khí CO2. Tên gọi của este là

Xem đáp án

Giải thích: 

Z là sản phẩm của AgNO3 / NH3 với andehit    Thêm H2SO4 loãng vào Z thì thu được khí CO2.

=> Z là (NH4)2CO3

=> Andehit là HCHO

=> Y là CH3OH

=> RCOOCH3 có phân tử khối là 100  => R là C3H5

Vì X là mạch nhánh => Este là : CH2=C(CH3)-COOCH3

Đáp án C


Câu 2:

Cho 0,05 mol hỗn hợp 2 este đơn chức XY phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Nếu làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án

Giải thích: 

nCO2/nhh = 0,12/0,05 = 2,4 => 1 este là HCOOCH3.

BTNT Na: nNaOHpu = 2nNa2CO3 = 0,06 > 0,05 => Este còn lại là este của hợp chất phenol RCOOC6H4R’.

Đặt số mol của HCOOCH3 và RCOOC6H4R’ lần lượt là x, y.

Ta có:

x + y = nhh = 0,05

x+2y = nNaOH = 0,06

=>x = 0,04 mol; y=0,01 mol. Giả sử trong Y có n nguyên tử C.

BTNT C:

2nHCOOCH3 + n.nRCOOC6H4R’ = nCO2 + nNa2CO3

0,04.2 + 0,01.n = 0,12 + 0,03 => n=7. Y là HCOOC6H5

Sau khi làm bay hơi thì trong Z chứa: 0,05 mol HCOONa và 0,01 mol C6H5ONa.

=>mchất rắn = 0,05.68 + 0,01.116 = 4,56 gam.

Đáp án B


Câu 3:

Este X có công thức phân tử là C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch Y không tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

Xem đáp án

Giải thích: 

nNaOH / nX = 2 nên X là este của hợp chất phenol. X không có phản ứng tráng bạc, vậy những CTCT của X thỏa mãn là:

CH3CH2COOC6H5; o,m,p-CH3COO-C6H4-CH3.

Đáp án A


Câu 5:

Để thủy phân hoàn toàn m gam metyl axetat cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 1,0M. Giá trị của m là

Xem đáp án

Giải thích: 

nCH3COOCH3 = nNaOH = 0,1 mol => mCH3COOCH3 = 0,1.74 = 7,4 (g)

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận