Đề kiểm tra Este có lời giải chi tiết (Đề số 1)

  • 4671 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Xà phòng được điều chế bằng cách

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Xà phòng được điều chế bằng cách thủy phân mỡ trong môi trường kiềm


Câu 2:

Khi thuỷ phân (trong môi trường axit) một este có công thức phân tử C7H6O2 sinh ra hai sản phẩm X và Y. X khử được AgNO3 trong amoniac, còn Y tác dụng với nước brom sinh ra kết tủa trắng. Tên gọi của este đó là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Y tác dụng với nước brom sinh ra kết tủa trắng.Y là phenol

X là axit mà tác dụng được với AgNO3/NH3 X là axit fomic


Câu 3:

(Đề NC) Este X có công thức phân tử C3H4O2. Thuỷ phân X trong môi trường kiềm, đun nóng thu được hai chất Y và Z. Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được chất hữu cơ T. Phát biểu không đúng là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Hợp chất este X có công thức C3H4O2 → X có cấu tạo HCOOCH=CH2

HCOOCH=CH2 (X)+ NaOH → HCOONa (Z) + CH3CHO (Y)+ H2O

2HCOONa + H2SO4 → 2HCOOH (T)+ Na2SO4

Nhận thấy khi oxi hóa Y xúc tác Mn2+, t0 thu đươc CH3COOH → C sai


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây về este không chính xác?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

♦ A. đúng do este không tạo được liên kết hidro liên phân tử nên có nhiệt độ sôi nhỏ hơn so với ancol có cùng số C.

♦ C. các este thưởng có mùi thơm của hoa quả → ứng dụng trong CN thực phẩm hay mĩ phẩm.

♦ D.phản ứng este hóa là phản ứng giữa ancol và axit cacboxylic, là phản ứng thuận nghịch.

♦ chỉ còn đáp án B không chính xác vì các este có M lớn là chất rắn ở đk thường. 1 vd rất gần gũi như mỡ động vật, ...


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận