Đề kiểm tra Este có lời giải chi tiết (Đề số 3)

  • 4679 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong thành phần este T no mạch hở, khối lượng nguyên tố cacbon gấp 8 lần khối lượng nguyên tố hiđro. Biết T được tạo từ ancol đơn chức và axit cacboxylic có mạch cacbon không phân nhánh. Số liên kết pi trong một phân tử T là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

trong T: mC : mH = 8 : 1 → số C : số H = 8 ÷ 12 = 2 : 3.

||→ T có dạng C2nH3nOm. este T no, mạch hở nên: 3n = 2 × 2n + 2 – m

||→ m – n = 2. Axit mạch không phân nhánh ( có không quá 2 nhóm chức),

ancol đơn chức → este có không quá 2 nhóm chức → m ≤ 4; m chẵn nên m = 2 hoặc m = 4.

m = 2, n = 0 → loại; m = 4 → n = 2 → T là C4H6O4 → ok.!

khi đó, T chỉ có 2 πC=O


Câu 2:

Thuỷ phân hoàn toàn 10,32 gam este đơn chức X rồi cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 51,84 gam Ag. Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

X là este đơn chức nên tối đa 1 mol X thủy phân cho sản phẩm + AgNO3/NH3 thu 4 mol Ag. Xét:

♦ nếu 1 mol X 2 mol Ag ||→ từ 0,48 mol Ag → có 0,24 mol X → MX = 43 → không có X thỏa mãn.

♦ Nếu 1 mol X 4 mol Ag; tương tự có MX = 86 → X là HCOOCH=CHCH3

||→ thấy ngay A, C, D đúng. riêng đáp án B sai, chú ý ancol anlylic là CH2=CH-CH2OH


Câu 3:

Phát biểu đúng là 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

A sai, phenol không phản ứng với dung dịch NaHCO3

B đúng, phenol phản ứng được với nước brom thu được kết tủa màu trắng

C sai, vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra anđehit axetic

D sai, thủy phân benzyl clorua thu được ancol benzylic


Câu 4:

Nhận xét nào sau đây không đúng? 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Metyl acrylat có công thức phân tử là 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

metyl là gốc ankyl CH3–; acrylat là gốc CH2=CHCOO–.

||→ metyl acrylat là este CH2=CH-COOCH3 CTPT là C4H6O2. Chọn D. 


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận