Dạng 2 : Tính chất vật lý, hóa học của các chất

  • 913 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 17 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi của ba chất sau:

Chất A, B, C lần lượt là các chất sau

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

 + Các chất A, B, C lần lượt là CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

Giải thích: CH3CHO có nhiệt độ sôi thấp nhất vì giữa các phân tử không có liên kết hiđro. Hai chất còn lại giữa các phân tử đều có liên kết hiđro, nhưng liên kết hiđro giữa các phân tử axit bền hơn nên nhiệt độ sôi của nó cao hơn ancol.


Câu 3:

Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi của ba chất sau:

Các chất A, B ,C lần lượt là

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Cho sơ đồ điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm như sau:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

 Phát biểu đúng là : Sơ đồ trên không thể dùng điều chế HBr, HI và H2S. Vì  Br,  I,  S2 trong các chất HBr, HI, H2S có tính khử mạnh nên bị H2SO4 đặc oxi hóa. Phương trình phản ứng:

2NaBr+2H2SO4 đctoBr2+SO2+Na2SO4+2H2O8NaBr+5H2SO4 đcto4Br2+H2S+4Na2SO4+4H2ONa2S+4H2SO4 đcto4SO2+Na2SO4+4H2O


Câu 5:

Trong thí nghiệm ở hình bên người ta dẫn khí clo mới điều chế từ MnO2 rắn và dung dịch axit HCl đặc. Trong ống hình trụ có đặt một miếng giấy màu. Hiện tượng gì xảy ra với giấy màu khi lần lượt:

a) Đóng khóa K ; b) Mở khóa K

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

 PS : Cl2 được điều chế từ MnO2 và HCl đặc thường lẫn hơi nước.

         + Cl2 ẩm là chất có khả năng tẩy màu.

Khi đóng khóa K, khí Cl2 có lẫn hơi nước sẽ đi qua dung dịch H2SO4 đặc, tại đây H2O bị hấp thụ hết. Cl2 khô sau đó đi theo ống dẫn khí sang ống hình trụ nên không làm mất màu miếng giấy.

Khi mở khóa K, khí Cl2 có hai con đường để đi đến ống hình trụ chứa giấy màu.

Theo con đường (2) khí Cl2 đến ống hình trụ là khí Cl2 ẩm nên làm mất màu mảnh giấy màu.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận